رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

… دانلود …

رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک :

رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

هرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات تحقیق

  • . مقدمه …………………………………………………………..3

2-1. بیان مسئله تحقیق …………………………………………………….4

3-1. تاریخچه مطالعاتی ………………………………………………………6

4-1. اهمیت وضروت پژوهش ………………………………………………….8

5-1. اهداف پژوهش …………………………………………………………..9

6-1. فرضیات تحقیق……………………………………………………………10

1-6-1. فرضیه اصلی اول…………………………………………………10

1-1-6-1. فرضیه فرعی اول …………………………………..10

2-1-6-1. فرضیه فرعی دوم ……………………………………..10

3-1-6-1. فرضیه فرعی سوم ………………………………….10

4-1-6-1. فرضیه فرعی چهارم …………………………………..10

2-6-1. فرضیه اصلی دوم ……………………………………………………10

1-2-6-1. فرضیه فرعی پنجم ……………………………………..10

2-2-6-1. فرضیه فرعی ششم ………………………………….10

3-2-6-1. فرضیه فرعی هفتم…………………………………….10

4-2-6-1. فرضیه فرعی هشتم ………………………………10

5-2-6-1. فرضیه فرعی نهم …………………………………….10

6-2-6-1. فرضیه فرعی دهم ……………………………… ….10

7-1. مدل تحلیلی وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق …………………………11

8-1.مدل تبیینی تحقیق……………………………………………………………15

9-1. تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش ……………………………………16

1-9-1. بتای سودحسابداری …………………………………………………16

2-9-1. سودحسابداری …………………………………………………….16

3-9-1. ریسک سیستماتیک …………………………………………..16

4-9-1. درجه اهرم ها…………………………………………….17

5-9-1. درجه اهرم عملیاتی ……………………………………………..17

6-9-1. درجه اهرم مالی ……………………………………………………..17

7-9-1. اهرم مرکب (کل)………………………………………………………….17

8-9-1. اندازه گیری درجه اهرم مرکب …………………………………..18

فصل دوم : مروری برادبیات تحقیق

1-2. مقدمه…………………………………………………………………….20

2-2. اهداف گزارشگری مالی …………………………………………..21

1-2-2. سودمندی اطلاعات درتصمیم گیری ……………………………………………..22

2-2-2. مربوط بودن اطلاعات………………………………..23

3-2.سودمندی اطلاعات حسابداری…………………………………………..25

1-3-2. پیش بینی یک رویداداقتصادی …………………………………………..26

1-1-3-2. تجزیه وتحلیل دوره های زمانی ……………………..27

2-1-3-2. پیش بینی بحران های مالی ……………………………27

3-1-3-2.پیش بینی ریسک اوراق قرضه ورتبه بندی آنها…………..27

4-1-3-2.تجدیدساختارشرکت………………………………………….28

5-1-3-2.تصمیم گیری درمورد اعطای اعتبار…………………………….28

6-1-3-2. پیش بینی اطلاعات مندرج درصورتهای مالی …………28

2-3-2. پیش بینی واکنش بازار……………………………………..29

4-2. تاریخچه بورس واوراق بهاداردرجهان ………………………………..30

5-2. تاریخچه بورس واوراق بهادارتهران …………………………………….30

6-2. تعریف بورس اوراق بهادار………………………………………….33

7-2. مروری برانواع شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ……………34

1-7-2. انواع شرکتهای سرمایه گذاری …………………34

1-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه متغیر…………….34

2-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه ثابت ……………….34

3-1-7-2. صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال……………………..35

4-1-7-2. شرکت مادر………………………….35

5-1-7-2. شرکتهای فعالیت تنوعی………………………36

8-2. سودحسابداری …………………………………………………..36

1-8-2. سودمندی ومربوط بودن سودحسابداری ………………………37

2-8-2. محدودیت های سودحسابداری …………………………….39

3-8-2. مفاهیم سود………………………………………………………….39

1-3-8-2. سودعملیاتی جاری ……………………………………40

2-3-8-2. سودجامع ……………………………………………….40

4-8-2. نظریه های سود……………………………………………….42

1-4-8-2. نظریه داریی ها ،بدهی ها…………………………………..42

2-4-8-2. نظریه درآمدوهزینه…………………………………………….43

3-4-8-2. نظریه استقلال ترازنامه وسودوزیان ……………………….43

5-8-2. استدلال انتخاب نظریه سوددرایران…………………………………..43

9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل بازار…………………………45

1-9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ……………………….45

10-2. ضریب حساسیت بتا، ریسک نسبی ……………………………………….46

1-10-2. ریسک غیرسیستماتیک (غیربازار)……………………………………47

2-10-2. ریسک سیستماتیک (ریسک بازار)……………………………47

11-2. نسبتهای اهرمی …………………………………………………49

12-2. سه اهرم اصلی ………………………………………………………..50

1-12-2. اهرم عملیاتی ……………………………………………….50

1-1-12-2.هزینه های ثابت عملیاتی واهرم عملیاتی ……….50 2-1-12-2. درجه اهرم عملیاتی …………………………………..50

3-1-12-2. اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی ………………51

2-12-2. اهرم مالی ………………………………………51

1-2-12-2. درجه اهرم مالی ………………………52

3-12-2. ارتباط بین اهرم مالی وعملیاتی ……………………………..52

4-12-2. تلفیق اهرم عملیاتی بااهرم مالی ……………………………..53

5-12-2. اهرم کل …………………………………………………..53

1-5-12-2. اندازه گیری درجه اهرم مرکب …………………………53

6-12-2. رابطه بین اهرم عملیاتی ومالی ومرکب ……………………………..53

13-2. تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده …………………………………….54

1-13-2. پیشینه داخلی تحقیق ……………………………………………54

2-13-2. پیشینه خارجی تحقیق……………………………………58

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3. مقدمه ………………………………………………………………66

2-3. روش تحقیق……………………………………………………………66

3-3. قلمروتحقیق…………………………………………………………66

1-3-3. قلمروموضوعی ………………………………………………67

2-3-3. قلمرومکانی ……………………………………………67

3-3-3. قلمروزمانی ……………………………………………..67

4-3. روش های گردآوری اطلاعات …………………………………………….67

5-3 . ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………..68

6-3. جامعه ونمونه ………………………………………………68

7-3. فرضیه های تحقیق …………………………………………………..70

1-7-3. فرضیه اصلی اول ……………………………………………..70

2-7-3. فرضیه اصلی دوم …………………………………………….71

8-3. روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………….72

1-8-3. آزمون همبستگی ………………………………………………73

2-8-3. رگرسیون چندگانه……………………………………………………74

3-8-3. چندهم خطی ………………………………………………74

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

1-4. مقدمه ………………………………………………………77

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها…………………………………77

3-4. آزمون فرضیه ها …………………………………………………78

1-3-4. آزمون فرضیه فرعی اول…………………………….83

2-3-4. آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………..86

3-3-4. آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………..90

4-4-4. آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………………….93

5-4-4. آزمون فرضیه اصلی اول ………………………….97

6-4-4. آزمون فرضیه فرعی پنجم ………………………….104

7-4-4. آزمون فرضیه فرعی ششم ………………………..106

8-4-4. آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………………….107

9-4-4. آرمون فرضیه فرعی هشتم ………………………………109

10-4-4. آزمون فرضه فرعی نهم…………………………………..111

11-4-4. آزمون فرضیه فرعی دهم…………………………………….112

12-4-4. آزمون فرضیه اصلی دوم ………………………………..114

5-4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………116

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

1-5. مقدمه …………………………………………………………………………118

2-5. ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها …………………..118

1-2-5. نتیجه فرضیه فرعی اول …………………………………..119

2-2-5. نتیجه فرضیه فرعی دوم ……………………………………119

3-2-5. نتیجه فرضیه فرعی سوم …………………………………120

4-2-5. نتیجه فرضیه فرعی چهارم ………………………………………….120

5-2-5. نتیجه فرضیه اصلی اول ……………………………………..121

6-2-5. نتیجه فرضیه فرعی پنجم …………………………………122

7-2-5. نتیجه فرضیه فرعی ششم ………………………………………122

8-2-5. نتیجه فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………123

9-2-5. نتیجه فرضیه فرعی هشتم…………………………………………..123

10-2-5. نتیجه فرضیه فرعی نهم …………………………………………..124

11-2-5. نتیجه فرضیه فرعی دهم ……………………………………..124

12-2-5. نتیجه فرضیه اصلی دوم ………………………………………….125

3-5. نتیجه گیری کلی تحقیق ………………………………………….125

4-5. پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق ………………………..126

5-5. پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ……………………………..127

6-5. محدودیت های تحقیق ……………………………………………127

پیوست ها

جدول 1-3 . شرکتهای موردمطالعه تحقیق………………………………130

رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک
فهرست منابع فارسی ………………………………………….134

رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک
فهرست منابع غیرفارسی ………………………………………………………..137

چکیده:

این تحقیق، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسك سیستماتیک شركت ها دربازارسرمایه ایران پرداخته است .در این تحقیق رابطه تعدادی ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شد ه اند که با ریسك بازار (سیستماتیك )شركت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات ، روش كتابخانه ای وبرای آزمون فرضیه ها ، روش میدانی ونیزاستفاده ازداده های تجربی می باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند . نتایج تحقیق بیان می کند كه بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بیشتر ازدرجه اهرم کل ودرجه اهرم کل بیشتر از درجه اهرم عملیاتی می باشد.

حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می كند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و كار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتكا در اختیار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداری كمك به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است .

ازعوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسك و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسك وبازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری كالاست . از دیدگاه نظری ، ریسك به معنای ضرر بالقوه و قابل اندازه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه 1950،«ریسك» یك عامل كیفی شمرده می شد تااین كه با تلاش هری ماركوویتز[1]، ریسك كمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرحهای سرمایه گذاری درشرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان كمیت «سنجش ریسك »معرفی گردید.

تأثیر ریسك یك سرمایه گذاری به ریسك مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات«كواریانس» و «ضریب همبستگی »بود كه به ناچار انجام محاسبات را مشكل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ[2] ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسك ، مدل ساده و كاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود(اسلامی بیدگلی ، 1375،25)

استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعات ،به ویژه ، اطلاعات تولید شده درسیستم حسابداری است كه بدون شك ، در بازار نو پای سرمایه كشورمان به سختی تحصیل می شود. به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسك بازار و اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.سایرمطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبتهای حسابداری ومیزان ریسک بازار می باشد وپیشنهاد می گردد که نسبتهای حسابداری می توانند درپیش بینی بتای اوراق بهادار مورد استفاده قرارگیرند ( احمدپور ،1384،19)

کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این تحقیق وباتوجه به سودحسابداری ودرجه اهرم و مالی می توانند ریسك بازار راپیش بینی كنند وهمچنین ازنتایج این تحقیق می توان برداشت كرد كه سود حسابداری درپیش بینی ریسك تواناتراست یادرجه اهرم ها .

2-1 بیان مسئله تحقیق

ازجمله مسایل مهم پیش روی هرسرمایه گذاری درشركتهای سهامی عام ، مسئله تعیین بازده هرسهم درریسك مربوط به آن است . درحقیقت هرسرمایه گذاردربازارمذكوربه دنبال حداكثركردن منافع خودمی باشد وبه همین منظور چنانچه بتواند بازده یاقیمت اوراق بهاداروریسك مربوط به آن را به نحوصحیح پیش بینی كند ، دراین صورت خواهدتوانست درموردخرید ، نگهداری ویافروش اوراق بهادار ، به درستی ، تصمیم گیری نماید وازاین طریق منافع خودراحداكثرنماید.

به منظور پیش بینی بازده یاقیمت اوراق بهادار، سرمایه گذاربه یك مدل پیش بینی مناسب نیازمنداست . ازدیدگاه علم اقتصادومبانی نظری مربوطه ، مدل پیش بینی بازده اوراق بهادار ازجمله سهام ،بایستی توانایی تعیین ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی راداشته باشد .بنابراین ، پیش بینی جریان های نقدی آتی اوراق بهاداردربازاربورس ازاهمیت خاصی برخوردارخواهدبود. همچنین پیش بینی جریان های نقدی آتی درحوزه حسابداری نیزازاهمیت خاصی برخورداراست وبراین اساس مدلهایی ارائه شده كه بااستفاده ازسود واجزای آن بتوان جریان های نقدی آتی راپیش بینی نمود. برهمین اساس برسودحسابداری تاكیدفراوان شده وبسیارموردتوجه محققین به خصوص ،درحوزه حسابداری قرارگرفته است .

ریسک حاضر، صورت وظاهرواحدهای اقتصادی واقتصادجهانی وسراسری رانشان می دهد . یک مؤسسه بازرگانی موفق فقط روی سود متمرکز نمی باشد ، بلکه به مدیریت ریسک صحیح نیز توجه دارد ، ریسک وبازده باهم حرکت می کنند وبه حداکثررساندن بازده به وسیله ریسک ضروری می باشد . اهرم ها به کاربرد منابع ووجوهی که برای شرکت هزینه ایجاد می کند اشاره دارد . هرچه اهرم مورد استفاده یامیزان بدهی ها ، سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد ریسک مالی بیشتر می شود . ریسک ناشی ازاهرم معمولا درکنترل مدیریت است . نتایج تحلیلی اظهارمی کند که عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک شامل : درآمدها ، رشد فروش ، ارزش دفتری ، سود سهام ، درجه اهرم عملیاتی (DOL ) ، درجه اهرم مالی ( DFL ) ، بازده بازار وریسک بی خطر می باشد . ماندرکر و رهی[3] درتحقیقی بیان کرده است که DOL,DFL به طور مثبت ومستقیم یک قسمت بزرگی از تغیرات ریسک سیستماتیک راتوضیح می دهد . همچنین هافمن[4] بیان کرده است که ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم با DFL ورابطه معکوس با DOL دا رد . لذا دراین تحقیق به بررسی رابطه سود حسابداری و درجه اهرم عملیاتی ، مالی وکل پرداخته می شود تابتوان مدلی مفید برای تصمیم گیری سرمایه گذاران معرفی کرد . طبق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای فرض می شود ، یكی ازعوامل مهم كه باعث نوسان دربازده می شود ریسك سیستماتیك است . بنابراین ، ریسك سیستماتیك یك عامل مهم درتعیین بازده مورد انتظار خواهدبود درنتیجه سوالات زیر پیش می آید كه :

با سلام،محصول دانلودی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک و بررسی کامل هدایت میشوید
رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی

مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی

… دانلود …

مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 34

احمد عزیزی را می­توان به عنوان یک شیعه انقلابی عارف و فیلسوف نیز تعریف کرد. نوعی از تشیّع سرخ و انقلابی که با زبان عرفان و کلام و فلسفه اسلامی بیان می‌شود. عزیزی، شیدایی و طربناکی مولانا را دارد و شاید به همین دلیل ارادتش به مولانا را بیش از دیگران بروز می‌دهد. ارادتش به موسیقی نیز حاصل این شور و شیدایی است که بیش از هر چیز به زبان موسیقی قابل بیان است. یکی دیگر از بارزترین ویژگی­های عرفان عزیزی طبیعتگرا بودن آن است که نشان از تأثیرپذیری او از سهراب است. اصل وحدت وجود در اندیشه­های عزیزی دیده می‌شود؛ بر این اساس، استقلال و جدایی چیزها از هم، نمود و توهّمی بیش نیست و موجودات این جهان جلو یک چیز و مظاهر یک حقیقت‌اند. نخستین کسی که این مسئله را در مباحث نظری و فکری وارد کرد «شیخ اکبر محیی الدین عربی» مؤسس این مکتب است. در این پژوهش بر آنیم تا محتوای شعر احمد عزیزی را بررسی کنیم. بر این اساس به بررسی جلوه‌های مذهبی شیعی عزیزی چون مهدویّت، عاشورا، عشق و علاقه به ائمّ اطهار، شعر شهادت، ولایتمداری، عرفان و تصوّف و زندگی و مرگ می‌پردازیم.

اینک شما با جستجوی مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله درونمایه‌های شعر احمد عزیزی

مقاله TIME SIGNAL ابزاری قدرتمند در کنار طیف فرکانسی برای تشخیص عیب تجهیزات

 مقاله TIME SIGNAL  ابزاری قدرتمند در کنار طیف فرکانسی برای تشخیص عیب تجهیزات

… دانلود …

مقاله TIME SIGNAL ابزاری قدرتمند در کنار طیف فرکانسی برای تشخیص عیب تجهیزات دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله TIME SIGNAL ابزاری قدرتمند در کنار طیف فرکانسی برای تشخیص عیب تجهیزات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله TIME SIGNAL ابزاری قدرتمند در کنار طیف فرکانسی برای تشخیص عیب تجهیزات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله TIME SIGNAL ابزاری قدرتمند در کنار طیف فرکانسی برای تشخیص عیب تجهیزات :

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

حسین کهزاد – مدیر نگهداری وتعمیرات بخش احیا شرکت فولاد خوزستان
علی منظمی – کارشناس ارشد نگهداری و تعمیرات بخش احیا شرکت فولاد خوزستان

چکیده:

به طور معمول نمودار FFT پر استفاده ترین ابزار نزد متخصصان آنالیز ارتعاشات است . اما بسیاری ازاطلاعات مربوط به رفتار ماشین به دلائل مختلف ازجمله ، فیلتر شدن بعضی فرکانس ها ، روی هم افتادن فرکانسهای نزدیک به هم با توجه به وضوح (RESOLUTION) انتخابی ، ممکن است در نمودار FFT حذف گردند . در چنین شرایطی نمودار TIME SIGNAL ابزاری مفید برای تشخیص بهتر عیب ماشین ها می باشد . دراین مقاله قصد داریم با ارائه یک نمونه ازاین موارد استفاده از TIME SIGNAL را درتشخیص عیب نمایش دهیم

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله TIME SIGNAL ابزاری قدرتمند در کنار طیف فرکانسی برای تشخیص عیب تجهیزات وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله TIME SIGNAL ابزاری قدرتمند در کنار طیف فرکانسی برای تشخیص عیب تجهیزات

مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی

 مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی

… دانلود …

مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

سیدامین اصغری پری – (دانشجوی دکترا سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز)
سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی – قمشی

چکیده:

جریان های غلیظ به عنوان یکی از اصلی ترین فرآیند های رسوبگذاری در مخازن سدها بوده که باعث انتقال رسوبات به نزدیکی بدنه سد و تاثیر بر المان های اساسی آن شده و کارکرد سد را پیش از اتمام عمر مفید آن ، با مخاطره روبرو می کنند .ایجاد مانع (سد های مستغرق ) در مخزن با اهداف توقف نسبی یا کامل جریان صورت گرفته و موجب انحراف و استهلاک جریان و در نتیجه افزایش عمر مفید سد خواهد شد . در این تحقیق اثر ارتفاع مانع ، غلظت و دبی جریان و تراز مخزن در کنترل جر یان غلیظ در مخازن با استفاده از مدل ریاضی FLOW-3D مورد بررسی قرار گرفته است .

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی هدایت میشوید
مقاله بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی

تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی

تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی

… دانلود …

تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف پژوهش میزان حرکت آموزش ایران در سال های اخیر به سوی آموزش جهانی که به صورت موضوعی کتاب فارسی سال پنجم ابتدایی که در سال 4931 تألیف شده می پردازد پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و استفاد از چک لیست ا نجام گرفت جامعه آماری در بخش تحلیل محتوا کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم که دارای 642 صفحه به بررسی سه مؤلفه صلح, محیط زیست و بهداشت پرداخته شد نتایج به دستآمد ه این است که کتاب در بررسی سه مؤلفه توا ست 21 امتیاز راکسب کند که نشان میدهد برخی ازمولفه های آن بیشتر باید تقویت شود

با سلام،محصول دانلودی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی هدایت میشوید
تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی

مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت

 مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت

… دانلود …

مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت :

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

محمد شاکر خطیبی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
پرویز منجمی – استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی ،دانشگاه شیراز

چکیده:

این پژوهش به منظور ضرایب سینتیکی و تصفیه پذیری بیولوژیکی پساب صنعتی حاوی اتیلنم گلیکول اجام گردید .مطالعات در مقیاس پایلوت و با استفاده از چهار راکتور SBR از جنس پلکسی گلاس تحت بارگذاری های مختلف انجام پذیرفت . جهت تامین منبع ازت و فسفر به ترتیب از اوره (CH4N2O) و دی پتاسیم هیدروژن فسفات (K2HPO4)استفاده شد. راکتور شماره 1 جهت بررسی عملکرد سیستم ، در نوبتهای مختلف با زمانهای ماند 12، 18، 24 و 36 ساعت و غلظت COD مرودی 1000mg/l بارگذاری شد. در راکتور 2 نیز کارکرد سیستم با همان زمانهای ماند و غلظت COD ورودی 2000mg/l تجربه شد. در راکتور 3 ، عملکرد سیستم در زمانهای ماند 12 ، 18، 24 و 36 ساعت و غلظت COD مرودی 3000mg/l و رد راکتور 4 نیز کارکرد سیستم در همان زمان های ماند و غلظت COD ورودی 6000mg/l تحت بررسی قرار گرفت . در نهایت ضرایب سینتیکی برای زمانهای ماند بهینه تعیین گردید. نتایج بدست آمده ناشان داد که سیستم مورد مطالعه در زمانهای ماند هیدرولیکی 12 و 18 ساعت و غلظت COD ورودی 1000 و 2000mg/l و زمانهای ماند هیدرولیکی 12 ، 18 و 24 ساعت و غلظت COD ورود ی3000 و 6000mg/l قادر نیست پسابی رد محدوده استانداردهای تخلیه به منابع پذیرنده تولید نماید سیستم در زمان ماند 24 ساعت و سن لجن حدود 20 روز بهترین شرایط رابرای راکتور 1 و 2 نشان داد. همچنین در زمان ماند 36 ساعت و سن لجن حدود 30 روز بهترین راندمان حذف COD در راکتور 3 و 4 فراهم گردید . ضمن اینکه در تمامی راکتورها ، راندمان حذف COD بالای 92% بوده و ضرایب Y و Kd در زمان ماند 24 ساعت به ترتیب (فرمول در متن اصلی مقاله) و برای زمان ماند 36 ساعت به ترتیب (فرمول در متن اصلی مقاله) بدست آمد.

عنوان محصول دانلودی: مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت را در ادامه مطلب ببینید
مقاله تعیین ضرایب سینتیکی پساب صنعتی حاوی اتیلن گلیکول بروش SBR در مقیاس پایلوت

مقاله توزیع مناسب بار زلزله در طراحی لرز های قابهای فولادی

 مقاله توزیع مناسب بار زلزله در طراحی لرز های قابهای فولادی

… دانلود …

مقاله توزیع مناسب بار زلزله در طراحی لرز های قابهای فولادی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توزیع مناسب بار زلزله در طراحی لرز های قابهای فولادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توزیع مناسب بار زلزله در طراحی لرز های قابهای فولادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توزیع مناسب بار زلزله در طراحی لرز های قابهای فولادی :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

حسن مقدم – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
ایمان حاجی رسولیها – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا دوستان – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در روشهای متعارف آیی ننام های، نحوه توزیع بار جانبی در ارتفاع سازه معمولا با استفاده از پاسخ دینامیکی خطی تعیین م یشود. این در حالی است که سازه در حین وقوع زلزل ههای قوی، جابجای یهای غیر خطی بزرگی خواهد داد و پاسخ خطی نشان دهنده رفتار یک سازه واقعی در زلزله نخواهد بود، بنابراین استفاده از الگوی بار جانبی پیشنهاد شده در این آیی ننام هها اصولا فاقد یک بنیان منطقی بوده و بکارگیری آن متضمن استفاده بهینه از مصالح به کار رفته در طراحی سازه نم یباشد. در این مقاله یک نظریه نو ارائه شده که در آن برای اولین بار، بارگذاری لرزه ای و توزیع نیروی زلزله بر یک پایه منطقی استوار گردیده و نشان داده شده است که م یتوان الگوی توزیع نیروی زلزله را به گونه ای انتخاب نمود که سازه در زلزله کمترین میزان خرابی را متحمل گردد. در این مقاله همچنین نشان داده می شود که برای هر قاب بادبندی شده زیر اثر یک زلزله معلوم، یک الگوی بارگذاری جانبی منحصر بفرد و خاص وجود دارد که استفاده از آن منجر به ایجاد کمترین خرابی درسازه مورد نظر نسبت به سازه مشابه هم وزن ولی طراحی شده با هر الگوی بارگذاری دیگرخواهد شد. برای رسیدن به چنین الگویی از شبیه سازی قاب اصلی با سازه برشی استفاده شده، به کمک تحلی لهای مکرر بر روی سازه برشی معادل الگوی توزیع مقاومت بهینه برای طراحی قاب اصلی با دقت مناسبی تخمین زده م یشود

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله توزیع مناسب بار زلزله در طراحی لرز های قابهای فولادی با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله توزیع مناسب بار زلزله در طراحی لرز های قابهای فولادی دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

مقاله شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه

 مقاله شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه

… دانلود …

مقاله شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه :

چکیده:
شهر طرقبه واقع در غرب و شمال غربی مشهد با جمعیت تقریبی 12119 نفر، پیشتر ناحیهای ییعقی با اقتصاد عمدتاً مبتنی بر باغداری بوده است. همزمان با رشد گردشگری تودهای در ایران، شهر طرقبه به طور عمده به دلیل نزدیکی به یک کعنشهر زیارتی پرتردد و طبیعت و اقلیممناسب، مورد استقبال زائران و گردشگران و نیز سرمایهگذاران قرارگرفته است. از سوی دیگر پیامدهای اجتماعی- فرهنگی حضور گردشگران درمناطو روستایی و کمتر توسعهیافته همواره مورد توجه محققان گردشگری، سیاستگذاران، برنامهریزان و مدیران بوده است. پیوهش اکتشافی حاضربا رویکرد کیفی انجام شد. تکنیک گردآوری اطععات، مصاحبه نیمهساختیافته بود. تعدادی از افراد مطلع محلی به روش نمونهگیری نظری در این پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافتهها نشان میدهد، گردشگری خانههای دوم، گردشگری غذا و گردشگری خرید رایجترین اشکال گردشگریدر این منطقه است. افزایش قیمت زمین در این منطقه ییعقی، مهمترین متغیری است که نه تنها باعث رونق شکل خاصی از گردشگری خانههای دوم شده است، بلکه تحولات فرهنگی در فرهنگ کار و سبک زندگی، بهوییه در میان زنان و جوانان داشته است. افزایش ارزش زمین، همچنین بر قشربندی اجتماع تأثیر روشنی داشته است. به نظر میرسد تنوع بخشی به محصولات ارائه شده در منطقه، راهگشای فرصتهای جدیدی برای ساکنان منطقه باشد تا بتوانند از رشد گردشگری در این منطقه منتفع شوند. اندیشیدن تمهیدات و وضع مقرراتی برای حمایت از سرمایهگذاری درتولید محصولات خوراکی و آشامیدنی بومی در شکلهای خعقانه و ترویج شیوههای خعق عرضه محصولات بومی به طوری که با سنتها و فضایفیزیکی و اجتماعی این منطقه همخوانی داشته باشد و تجربه سفری خاطرهانگیز و فرحبخش را برای گردشگران به جا بگذارد، به عنوان راهبردهای توسعه پایدار گردشگری در این منطقه پیشنهاد شده است

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه

مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان

 مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان

… دانلود …

مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان :

چکیده:
به منظور تعیین مناسب ترین تراکم بر ارقام جدید ذرت دانه ای زودرس آزمایشی در سال زراعی 92-1391 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در منطقه براآن جنوبی اصفهان انجام گرفت. تراکم در 3 سطح (70=D1،و 90=D2،و 110=D2 هزار بوته در هکتار) به عنوان کرت اصلی و رقم شامل: [(260،302) K.sc ] به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تراکم تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه ، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال داشت به طوری که با افزایش تراکم بیشترین عملکرد دانه حاصل شد. تعداد دانه در ردیف بلال و وزن هزار دانه در تراکم های پایین بیشترین مقدار بود. همین طور نتایج بررسیها نشان داد، که ارقام در تعداد ردیف دانه در بلال ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تفاوت معنی داری داشتند. رقم [302 K.sc] نسبت به رقم [260 K.sc] دارای بیشترین تعداد ردیف دانه در بلال و عملکرد دانه و وزن 1000 دانه بود. براساس نتایج حاصله از این آزمایش میتوان کاشت رقم 302 در تراکم 110 هزار بوته در هکتار را برای کسب عملکرد دانه بالاتر در شرایط مشابه با مطالعه حاضر توصیه نمود.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان

بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392

بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392

… دانلود …

بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392 دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392 :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زانكو

تعداد صفحات : 11

زمینه و هدف :در ایران نیز طبق بررسی های انجام شده، یک سوم حاملگی ها ناخواسته بوده است. ضد بارداری های تزریقی گزینه هایی بی خطر و موثر برای جلوگیری از بارداری هستند اما اثرات آن ها بر بعد جنسی نیز مهم است. هدف از این مطالعه، تعیین عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران، ایران سال 1392، است.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که بر روی 120 زن استفاده کننده از آمپول سیکلوفم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که جهت پیگیری روش های جلوگیری از بارداری، مراجعه می کردند، انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بوده است که بوسیله مصاحبه تکمیل شده است. پرسشنامه ها شامل، پرسشنامه های سلامت عمومی، عملکرد جنسی زنان و مشخصات دموگرافیک است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون لجستیک توسط نرم افزار SPSS16 استفاده شد.یافته ها: نمره حیطه میل جنسی از سایر حیطه ها کمتر بود. رگرسیون لجستیک نشان داد که کسانی که تحصیلات بالاتر از دبیرستان و نمره رضایت جنسی بالاتری داشته اند، عملکرد جنسی مطلوب تری داشته اند.نتیجه گیری: زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم ممکن است در حیطه میل جنسی دچار مشکل شوند. کارکنان مراکز تنظیم خانواده باید آگاهی لازم در مورد آمپول های سیکلوفم را در اختیار مددجویان قرار دهند و آنان را از عوارض جانبی احتمالی جنسی مطلع نمایند.

كلید واژه: عملکرد جنسی، آمپول سیکلوفم، زنان

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392 وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392 شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپول های سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران در سال 1392