بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب

بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب

… دانلود …

بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

تحقیق حاضر به بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب پرداخته است. البته سكولاریزم را به دلیل كثیر الاضلاع بودن ، می توان از ابعاد مختلفی تحلیل و بررسی كرد . سكولاریزم دارای جنبه ها و ابعاد مختلفی است، جنبه معرفتی كه در نفی عوامل بیرون از پدیده های طبیعی یا تاریخی و در تأكید بر تحول بی وقفه تاریخ تبلور می یابد و جنبه نهایی كه در تلقی نهاد دین به عنوان نهاد خصوصی بروز می یابد و جنبه سیاسی كه در جدایی دین از سیاست نمود پیدا می كند. بدیهی است كه هر كدام از این جنبه ها دارای اشكال و مناسباتی با واقعیتهای تاریخی پیرامون آن می باشند. در تمامی تعاریفی كه از سكولاریزم می شود یك عنصر كه تقریباً می توان گفت فرعی ترین عنصر سكولاریزم است ، به نحو مشترك یافت می شود. این عنصر عبارت است از جدایی دین از دولت یا به تعبیر خود غربی ها جدایی church از state . جدایی دین از دولت كه به منزله سمبل سكولاریزم گرفته می شود، البته یكی از نتایج فرعی سكولاریزم است اما چون ملموس ترین، بارزترین و آشكارترین نتیجه آن است، نوعاً بر آن انگشت نهاده می شود. اما توقف كردن بر این عنصر و خاتمه دادن امر به اینجا البته گمراه كننده است. باید قدری به عقب برگشت و ریشه های تاریخی و فلسفی سكولاریزم را دید چون بدون این كار نمی توان فهمید كه در تاریخ مدرن غرب چه اتفاق عظیمی افتاده است.
در تحقیق كنونی تمام سعی و تلاش بر این است كه فرهنگ سكولاریزم جدید از منظر مسیحیت تبیین گردد. اینكه مسیحیت بستر ایجاد فرهنگ سكولار جدید غرب بوده است یا نه ، ادعایی است كه نیازمند تحقیق بسیار جدی است كه قطعاً تبیین و توجیه آن فراتر از یك تحقیق مقدماتی و جانبی است كه قصد نگارنده نیز از چنین تحقیقی صرفاً بیان تمهیدی است كه در این زمینه صورت گرفته است.
از این رو در راستای انجام تحقیق سعی شده است كه به پدیده سكولاریزم و فرهنگ سكولار صرفاً در چارچوب فرهنگ مسیحی پرداخته شود. بدیهی است كه فرهنگ مسیحی نیز حوزه یا حیطه خاصی را در بر نمی گیرد بلكه باید در فرایند تاریخی به آن نگریسته شود. در هر دوره ای از تاریخ غرب، این فرهنگ مسیحی است كه به حیات خود ادامه می دهد و در هر دوره ای به شكل جدیدی ظاهر می شود لذا به این سبب است كه می توان از فرهنگ سكولار در بستر فرهنگ مسیحی سخن گفت.
در این روند با دو دسته از عوامل ظهور و رشد مواجه ایم ، یك دسته عوامل درونی است كه در فرهنگ مسیحی قرون وسطی به منزله زمینه ای مستعد ، سكولاریزم را در خود بارور ساخته است و یك دسته عوامل بیرونی ، كه همان شرایط فرهنگی ـ سیاسی خاص یعنی رنسانس ، نهضت اصلاح دین و عصر روشنگری است كه در باروری فرهنگ سكولار موثر بوده اند .
هدف از انجام چنین مطالعه ای ، بررسی این مسأله است كه مبانی فرهنگ جدید سكولار دركجاست و فرهنگ مسیحی تا چه اندازه درآن تاثیر داشته است ؟ و اگر تاثیر داشته ، روند این تاثیر چگونه بوده است ؟ كاری كه در این زمینه صورت گرفت عمدتا بر اساس یك كتاب مهم انگلیسی تحت عنوان «مبانی دینی فرهنگ سكولار جدید «Biblical Origin of Modern Secular Calture » بوده است . نویسنده این كتاب ، پروفسور ویلیس . بی . گلوور Willis. B. Glover استاد تاریخ فلسفه در دانشگاه مرسر است وی بحران كنونی جهان غرب را بحران هویت و عدم اعتماد و ایمان و بی اعتقادی به ارزشهای انسانی می داند . هدف وی از نوشتن چنین كتابی ، حل تناقضاتی است كه بین شعبات مسیحی و الحادی در سنت عمومی غرب وجود دارد . در این فرایند ، او تاكید می كند كه تداوم تاریخی اومانیسم مدرن با ایمان مسیحی در كار است . وی در مباحث این كتاب بررسی می كند كه نفوذ مذهب در آنچه كه گهگاهی اومانیسم مدرن سكولار نامیده می شود ، نادیده گرفته شده است .لذا با بررسی نمودن اعصار مختلف تاریخ غرب ، سعی می كند كه رابطه اومانیسم و مسیحیت را تبیین كند .

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول؛ واژه شناسی سكولاریزم وسكولاریزاسیون
1- ریشه لغوی 6
2- معادل‌های واژه سكولار 6
3- معادل‌های فارسی 8
3-1 ؛ سكولاریزم 8
3-2 ؛ سكولاریزاسیون 9
3-3 ؛ سكولار 9
4- تفاوت سكولاریزم وسكولاریزاسیون 10
5- تطورتاریخی اصطلاح سكولاریزم وسكولاریزاسیون 12
فصل دوم:تطورتاریخی شكل‌گیری مفهوم سكولاریزاسیون دراندیشه مسیحی ـ غربی
1- مقدمه 20
2- ازمسیح(ع)تامسیحیت 22
3- ازدنیوی شدن مسیحیت تا سكولاریزاسیون جامعه مسیحی 26
3-1- دنیوی شدن مسیحیت 26
3-1-1- تحریركتاب مقدس 31
3-1-2- شكل‌گیری كلیسا 34
3-2- سكولاریزاسیون جامعه مسیحی 38
3-2-1- جوهرمستعدمسیحیت 39
3-2-2- سرگذشت تاریخی مسیحیت 40
3- منشأ نظریه حكومت سكولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی 41
3-1- قدرت دولت،قدرت كلیسا 41
3-2- برتری كلیسابرحكومت 43
3-3- دواعی برتری كلیسا بر حكومت 44
4- طرح نظریه حكومت سكولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی 45
4-1- نظریه سنت توماس آكویناس درطرح حكومت سكولار 46
5- تلاش برای گذرازاندیشه نظام الهی ـ بشری،به اندیشه نظام بشری 48
6- گسترش فرهنگ مسیحی ، گامی به سوی رنسانس 52
فصل سوم: نگاه رنسانس درباره انسان
1- ویژگی عمومی رنسانس 56
2- نگاه رنسانس دربارهانسان 59
2-1- مدخل 59
2-2- ریشه لغوی ومعنایی اومانیسم 62
3- زمینه انجیلی انسنان گرایی رنسانس 65
3-1- سنت یهودی 65
3-2- سنت كلاسیك 68
3-3- سنت انجیلی 70
4- تأثیر تفكر افلاطونی بر نگاه رنسانس درباره انسان 73
5- نتیجه بحث 78
فصل چهارم:مروری برروندسكولاریزاسیون درنهضت اصلاح دین
1- كلیات 82
2- مؤلفه‌های فرهنگ سكولاردراندیشه اصلاح دین 89
2-1- نگرش مثبت به دنیا 89
2-1-1- تأكیدجدیدبرآموزهآفرینش ونجات 90
2-1-2- احیای اندیشه دعوت دنیوی ازفردمسیحی 91
2-2- اخلاق كاردرآئین پروتستان 93
2-3- ریشه‌های سرمایه‌داری 95
3- نتیجه بحث 97
فصل پنجم : تأثیر عصر روشنگری بر بینش سكولار
1- مقدمه 100
2- تأثیر اندیشه عصر روشنگری بر بینش سكولار 103
3- مؤلفه های مهم فرهنگ سكولار در عصر روشنگری 105
3-1- دئیسم 105
3-2- نظریه پیشرفت 109
4- نتیجه بحث 113
خلاصه و نتیجه گیری 115
منابع و مآخذ
منابع فارسی 120
منابع لاتین 124

منابع فارسی

1- احمدی، بابك، معمای مدرنیته، تهران، نشر مركز، 1380
2- استكهاوس، ماكس، ل. «سیاست و دین»، (از كتاب دایره المعارف دین زیرنظر میرچا الیاده)، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، نشر طرح نو، 1374.
3- آشتیانی، جلال الدین، تحقیقی در دین مسیح، تهران، نشر مركز، 1368.
4- الیاده، میرچا، فرهنگ و دین، ترجمه‌ بهاء الدین خرمشاهی و دیگران، تهران، نشر طرح نو، 1374.
5- باربور. ایان. علم و دین ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی و دیگران ، تهران، نشر طرح نو، 1374.
6- بارنز، هـ. و بكر، ه، تاریخ اندیشه های اجتماعی، ترجمه جواد یوسفیان و علی اصغر مجیدی، تهران، نشر كتابهای جیبی، 1358.
7- بخشایشی اردستانی، احمد، «پیدایش سكولاریزم»، تهران، فصلنامه كتاب نقد شماره 1.
8- براون، كالین، فلسفه و ایمان مسیحی، ترجمه طه طاووس میكائیلیان، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 1375.
9- برقعی، محمد، سكولاریسم ازنظر تا عمل، تهران، نشر قطره، 1381.
10- باطنی، محمدرضا، فرهنگ انگلیسی – فارسی (ویرایش 2) تهران ، نشر فرهنگ معاصر، 1376.
11- بریجانیان، ماری، فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، ویراسته بهاءالدین خرمشاهی، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1373.
12- بوركهارت، یاكوب، فرهنگ رنسانس در ایتالیا، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، نشر طرح نو، 1376.
13- بوری، جی. بی. تاریخ آزادی فكر، ترجمه حمید نیرنوری، تهران، نشر كتابخانه دانش، 1329.
14- پاپكین، ریچارد، كلیات فلسفه، ترجمه‌جلال الدین مجتبوی، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1356.
15- پولادی، كمال، تاریخ اندیشه سیاسی درغرب (از سقراط تا ماكیاول)، تهران، نشر مركز، 1382.
16- تنیدل، گلن، فلسفه سیاسی چیست، ترجمه محمود صدری، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 1374.
17- تیلیش، پل، الهیات فرهنگ، ترجمه مراد فرهادپور و فضل الله پاكزاد، تهران، طرح نو، 1376.
18- جعفری، محمدتقی، «تحقیق و بررسی سكولاریزم»، تهران، فصلنامه قبسات، 1375.
19- جهانبگلو، رامین، ماكیاول و اندیشه رنسانس، تهران، نشر مركز، 1372.
20- ــــــــــــــ ، مدرنیته،دموكراسی و روشنفكران ، تهران ، نشر مركز، 1372.
21- داوری اردكانی، رضا، «سكولاریزم و فرهنگ»، تهران، فصلنامه فرهنگ شماره 21.
22- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن (قیصر و مسیح)، ترجمه پرویز داریوش، تهران، انتشارات و آموزش اسلامی، 1370.
23- دیویس، تونی، اومانیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مركز، 1378.
24- رادها كریشنان، سرواپلی، مذهب درشرق و غرب، ترجمه فریدون گرگانی، تهران، سازمان كتابهای جیبی، 1344.
25- راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، (2جلد)، ترجمه نجف دریابندری، تهران، نشر پرواز، 1365.
26- ربانی گلپایگانی، علی، ریشه ها و نشانه های سكولاریزم، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.
27- رشاد، علی اكبر، «دلایل پیدایی و پایانی سكولاریزم»، تهران، فصلنامه كتاب نقد، شماره 1.
28- ژیلسون، اتین، خدا و فلسفه، ترجمه شهرام پازوكی، تهران، نشر حقیقت، 1374.
29- ــــــــــــــ، نقد تفكر فلسفی غرب، ترجمه احمد احمدی، تهران، نشر حكمت، 1357.
30- سروش، عبدالكریم، «معنا و مبنای سكولاریزم»، تهران، فصلنامه كیان شماره 26.
31- سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، مسیحیت، قم، نشر نگاه نو، 1381.
32-) سعیدی، علی، «مبانی و لوازم كلامی سكولاریزم»، تهران، فصلنامه كتاب نقد، شماره 1.
33- شریعتمداری، حمیدرضا، سكولاریزم درجهان عرب، قم، مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1382.
34- شجاعی زند، علیرضا، دین، جامعه و عرفی شدن، جستارهایی درجامعه شناسی دین، تهران، نشر مركز، 1380.
35- طباطبایی، جواد، مفهوم ولایت مطلقه دراندیشه سده های میانه، تهران، مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر، 1380.
36- فرهادپور، مراد، «نكاتی پیرامون سكولاریزم»، تهران، فصلنامه كیان (شماره 26)
37- قدردان قراملك، محمدحسن، سكولاریزم درمسیحیت و اسلام، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380.
38- كاپلستون، فردریك، تاریخ فلسفه غرب از دكارت تا لایب نیتس، ترجمه غلامرضا اعوانی ، تهران، نشر سروش ، 1380.
39- ــــــــــــــــــ، فریدریش نیچه، فیلسوف فرهنگ، ترجمه علیرضا بهبهانی و علی اصغر حلبی، تهران، انتشارات بهبهانی، 1371.
40- كارپنتر، همفری، عیسی، ترجمه حسن كامشاد، تهران، نشر طرح نو، 1374.
41- كانت ، امانوئل، در پاسخ به روشن نگری چیست، ترجمه سیروس آرین پور،تهران، نشر آگاه، 1377.
42- كرنز، ارل، سرگذشت مسیحیت درطول تاریخ، ترجمه آرمان رشدی، تهران، نشر آموزشگاه كتاب مقدس، 1994،
43- گواهی، عبدالرحیم، فرهنگ ادیان، بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1374.
44- لسلی دانستن، جی، آیین پروتستان، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم، مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، 1377.
45- محمدی مجید، دین علیه ایمان؛ مباحثی در جامعه شناسی دین، تهران، نشر كویر، 1378.
46- مددپور ، محمد، سیرحكمت و هنر مسیحی (عصر خرد)، تهران، نشر سوره مهر، 1382.
47- مك كونیكا، جیمز، اراسموس، ترجمه عبدالله كوثری، تهران، نشر طرح نو، 1374.
48- مك گراث، آلیستر، مقدمه ای برتفكر نهضت ا صلاح دین، ترجمه بهروز حدادی، قم، مركز مطالعات وتحقیقات ادیان و مذاهب، 1382.
49- میلر، و. م، تاریخ كلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، ترجمه علی نخستین، لیپسیك آلمان، 1931.
50- وبر، ماكس، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالكریم رشیدیان و پریسا منوچهری كاشانی، تهران، نشر علمی فرهنگی، چاپ اول 1373.
51- ویلسون، برایان. آر، «سكولاریزاسیون»، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، نشر طرح نو 1374.
52- ویلم، ژان، پل، جامعه شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر تبیان، 1377.
53- هگل، فریدریش ویلهلم، استقرار شریعت در مذهب مسیح، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر آگاه، 1369.
54- همتی، همایون، «ناكامی در تبیین معنا و مبنای سكولاریزم»، تهران، فصلنامه كتاب نقد، ش 1.
55- ـــــــــــ ، «سكولاریزم و اندیشه دینی درجهان معاصر»، تهران، فصلنامه قبسات، 1375.
56- همیلتون، ملكلم، جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر تبیان، 1377.
57- هوردرن، ویلیام، راهنمای الهیات پروتستان، ترجمه طه طاووس میكائیلیان، تهران، نشر علمی فرهنگی 1368.
58- كتاب مقدس ، عهد عتیق برگزیده فارسی ، (براساس كتاب مقدس اورشلیم) ، ترجمه پیروز سیار، تهران ، نشر نی، 1380.

منابع لاتین

1- Adorno, T.W.Dialectic of Enlightement, London, 1973
2- Berger, peter, The social Reality of Religion, Hamonds worth: penguin, 1973.
3- Eliade, Mircea, Cosmos and History, trans. Willard R. Trask, New York, C. 1959.
4- __________, Encyclopaedia of Religion, U.S.A, 1987.
5- Encyclopaedia of Britannica, 15th. Edition, Chicago, 1994, Vol 9.10 . 20.
6- Encyclopaedia of Americana, International Edition, New York, 1829, Vol. 24.
7- Forod, D, Introduction to Modern Christianity Theology: the Modern Theologians, (Basil Black well, 19, Vol. I), 1988.
8- Glover, W.B, Bibilcal Origin of Modren Secular Calture, An Essay Interpertation of Western History, New York 1975.
9- Kristeller, Paul Oskar, Renaissance Thought, New York 1961.
10- ___________________, The philosophy of Marsilio Ficino, New York, 1943.
11- Norman, Edward, Secularization, New Century Theology, London – New York, continum, 2002.
12- May,J, Lewis. The European Mind, 1680-1715, London, 1953.
13- Palmer, R.R. Catholics and Unbelievers in Eighteenth Century France, New York, 1961.
14- Pico Della Mirandolla, Giovanni, on the Dignity of Man, trans. Charles Genn Wallis, Indianapolis, 1965.
15- Stephen , Leslie, History of English Thought in the Eighteenth Century 3rd. New York, 1902.
16- Trinkaus, Charles, In our Image and Likeness, New York 1931.
17- ,_________, A Humanist’s Image of Humanism, New York 1937.
18- Turner, B. S. Religion and Social Theory, New York, 1983.
19- Voegelin, Eric, Order and History, Baton Rouge, C. 1956.
20- Wilson, Bryan. R, Contemporary Transformation of Religion, Oxford, Clarendon press, 1979.
21- ,_________, “Secularization” , in : Mircea Eliade, (ed), The Encyclopaedia of Religion, U.S.A, 1987.
22- ,_________, Religion in Secular Society, in: Robertson, Roland. (ed) Sociology of Religion, England : penguin, 1969.
23- Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization, London 1987.

از دیگر آثار منتشر شده ویلیس بی.گلاور بدین قرار است:
1- W.B. Glover, Evangelical Non Conformists and Higher Criticism in the Nineteenth Centary, (London, 1954).
2- ________, Libera (Education and the Christian Intellectual Tradition. (Macon GA, 1982).
3- _________, Human Nature and the State in Hobbes, (Journal of the History of philosophy, 1966).
4- _________, God and thomas Hobbes, (Oxford, 1965).

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب